دانلود,رایگان،مقالاتISI،نمونه سوالات استخدامی،

جامع ترین فروشگاه نمونه سوالات استخدامی، مقالات دانشجویی در تمامی رشته های دانشگاهی

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 740
  • بازدید دیروز : 208
  • بازدید کل : 826057

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آمار بازدید سایت

طرح ساماندهی و منظر شهری محور منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع) (طبرسی) مطالعات پایه


 

1- مطالعات پایه. 8

1-1- بررسی طرح هاو برنامه های فرادست.. 8

1-1- 1- بررسی طرح های جامع. 9

1-1-1- 1- طرح جـامع خــازنی.. 9

1-1-1-1-1- لزوم تهیه طرح.. 11

1-1-1-1-2- یشنهادات طرح.. 11

1-1-1-1-2- طرح جـامع مهرازان. 24

1-1-1-1- 2- 1هـــدف طرح.. 25

1-1-1-1-2-2- پیشنهادات طرح.. 25

1-1-1-1-3- طرح جامع فرنهاد. 30

1-1-1-1-3-1- اهداف طرح.. 30

1-1-1-1- 3-2- حوزه مرکزی.. 31

1-1-1-1- 3-3- پیشنهادات طرح.. 33

1-1-2- طرح های تفصیلی ....40

1-2-2-1- طرح تفصیلی خازنی.. 40

1-2-2-1-1- هدف طرح.. 40

1-2-2-1-2- پیشنهادات طرح.. 40

1-2-2-2- طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)44

1-2-2-2-1- هدف طرح.. 44

1-2-2-2- پیشنهادات طرح.. 44

1-2-2-3- طرح اجرایی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)47

1-2-2-3-1- اهداف طرح.. 48

1-2-2-3-2- معرفی محدوده ي طرح.. 48

1-2-2-3-3- موقعيت بولوار طبرسي.. 48

1-2-2-3-4- پیشنهادات طرح.. 49

1-1-3- طرح های موضعی و موضوعی.. 58

1-1-3-تعيين طرحهاي موضوعي.. 58

1-1-3- تعیین طرح های موضعی.. 59

1-1-3-1- مطالعات و تهیه طرح تکمیل حلقه مبدل و فضای شهری ضلع قبله. 59

1-1-3-1-1- اهداف طرح.. 60

1-1-3-1-2- پیشنهادات طرح.. 61

1-1-3-2- طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد 64

1-1-3-3- طرح جامع ساماندهی تبلیغات شهری مشهد مقدس.. 70

1-1-3-3-1-هدف طرح.. 70

1-1-3-3-2- ضوابط و مقررات.. 70

1-1-3-4- طرح ساماندهی سیمای شهری محورهای منتهی به حرم مطهر. 76

1-1-3-4-1- اصول پیشنهادی تجمیع قطعات.. 76

1-1-3-4-2-پیشنهادات طراحانه پاسخگو به نیازهای بصری استفاده کنندگان.. 76

1-1-3-4-3- اصول پیشنهادی طراحــی نما77

1-1-4- بررسی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در ارتباط با نما86

1-1-5- ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری. 86

1-کلیات.. 87

2- تعاریف... 87

3-ضوابط کلی.. 88

4-سازمان اجرای مقررات.. 93

1-1-6- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 14/12/139195

(شاخص های لازم الرعایه جهت نیل به شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی). 95

1- کلیات.. 95

1-1- دامنه کاربرد. 95

1-2-حوزه شمول.. 95

1-3- اهداف.. 95

1-4- تعاریف... 96

2-ضوابط و شاخص ها98

2-1- ضوابط و شاخص های کلی.. 98

2-2- ضوابط و شاخص ها در حوزه شهرسازی.. 99

2-3-ضوابط و شاخص ها در حوزه معماری.. 100

3-تدقیق و بومی سازی.. 102

4- نظارت و پایش... 102

5- بازنگری.. 102

1-6- بررسی مقررات ملی ساختمان در ارتباط با مبحث نمای شهری.. 102

1-1-7- بررسی مصوبات شورای شهر مشهد در ارتباط با مبحث نمای شهری. 107

1-2- مبانی نظری. 111

1-2-1- منظر شهری و جایگاه جداره های شهری درآن. 111

1-2-2- کیفیت منظر شهری.. 113

1-2-3- محيط يا فرم شهر. 114

1-2-4 کیفیت شی در جداره های شهری. 115

1-2-4-1 نما115

1-2-4-2- نما و نقش آن. 115

1-2-4-3- نماهايشهري. 116

1-2-4-4- جداره شهری.. 117

1-2-4-5- خیابان. 117

1-2-4-6- وجه تسمیه خیابان. 118

1-2-4-7- مفهوم خیابان در ایران. 118

1-2-4-8- شبکه خیابان ها به عنوان عامل تعیین کننده فرم شهر. 119

1-2-4-9- نقش خیابان و انواع آن به عنوان یک فضای شهری. 120

1-2-4-10- الحاقاتنما121

1-2-4-11- تراکمشهري. 121

1-2-4-12- خطآسمان- خطوطافقیوعمودي. 122

1-2-4-13- مصالح. 122

1-2-4-14- بالکن. 122

1-2-4- 15- فضاهايتجاري،تابلوهايتبلیغاتیودیوارنوشتهها123

1-2-4-16- نقش تابلوهاي تبليغاتي در منظر شهر. 123

1-2-4-17- تأسیساتوتجهیزاتشهري. 124

1-2-5- کیفیت زمینه در منظر شهری: منفعل، فعال،تعادل و توازن، تناسب، تداوم، توفق، وضوح، تراکم، بافت و ...124

1-2-5-1 -تعادل و توازن. 125

1-2-5-2- تناسب.. 127

1-2-5-3- تداوم. 130

1-2-5-4- تقارن. 130

1-2-5-5-ریتم(ضرب آهنگ)131

1-2-5-6- تفوق. 134

1-2-5-7-وضوح. 134

1-2-5-8-تراکم. 135

1-2-3- بررسی رابطه شی و زمینه در جداره ها و منظر شهری ( بررسی مفهوم نقش): نقش انگیزی، تشخص فرم و عملکرد، رویت پذیری، نماد بودن، شدت، تنش، تضاد، تباین، تقابل، تجانس، تاکید، تمرکز، سازگاری، مطلوبیت، وابستگی.. 135

1-2-3-1- ارتباط با مجاورت.. 136

1-2-3-2- نقش انگیزی. 136

1-2-3-3- تشخیص فرم و عملکرد. 138

1-2-3-4- سلسله مراتب.. 138

1-2-3-5- نماد بودن. 139

1-2-3-6- شدت.. 139

1-2-3-7- تنش... 140

1-2-3-8- تضاد. 141

1-2-3-9- تباین. 142

1-2-3-10- تفاوت.. 142

1-2-3-11- تقابل. 143

1-2-3-12- تجانس... 144

1-2-3-13- تاکید. 145

1-2-3-14- توالی.. 146

1-2-3-15- تمرکز. 146

1-2-3-16- سازگاری. 147

2- شناخت وضعیت موجود. 148

2-1- شناخت وضعیت زمین. 148

2-1-1- ساختار عملکرد و فعالیت.. 148

2-1-1-1-اطلاعات طبقه بندی شده و گونه شناسانه الحاقات در زمینه عملکردها و کاربری های گوناگون موجود در جداره148

1-1-2- بررسی فعالیت های کانونی و عمده158

2-1-2- اجتماعی – اقتصادی. 161

2-1-2-1- بررسی ویژگی های اجتماعی کسبه و بهره برداران در حوزه مطالعاتی.. 161

2-1-2-2- شناخت ویژگی های جمعیتی:161

2-1-2-3- ترکیب جنسی جمعیت:161

2-1-2-4- ترکیب سنی جمعیت... 162

2-1-2-5- بعد خانوار. 164

2-1-2-6- میزان مهاجرت.. 165

2-1-2-7- وضعیت سواد. 166

2-1-2-8- قشر بندی اقتصادی شهر. 167

2-1-2-9- وضعیت خانوار در واحد مسکونی.. 168

2-1-2-10- مالکیت... 169

2-1-2-3- بررسی و شناخت انگیزه های ایجاد الحاقات.. 171

2-1-3- سازمان کالبدی. 175

2-1-3-1- بررسی ویژگی های کالبدی محور و شناخت سکانس های فضایی.. 175

2-1-3-2- مورفولوژی و اندام شناسی نمای شهری در سکانس های مختلف.. 189

2-1-3-3- بافت شناسی جداره216

2-1-3-4- ساختار طبیعی موجود و ارتباط آن با ساختار مصنوع بدنه. 218

2-1-3-5- بررسی کیفیت های ساختاری وتداوم های جداره ها و همچنین فضاهای رها شده222

2-1-5- سازمان فضایی – ادراکی.. 224

2-1-5-1- بررسی ادراکی محور و اغتشاش ادراکی به لحاظ حضور انواع فرم ها و عناصر نامتناسب و تأثیر آن بر تصویر ذهنی استفاده کنندگان. 225

2-1-6- سازمان بصری. 230

2-1-6-1- تشخیص مناظر ویژه در محور طبرسی.. 230

2-1-6-2- بررسی کیفیت های بصری مدخل ورودی به محور مورد نظر. 233

2-1-6-3- بررسی خط آسمان شهری از کانونها، فضاهای عمومی و کریدورهای شهری و تأثیر ساختارهای مصنوع در دریافت آن. 236

2-1-6-4- بررسی وضعیت سیما و منظر فضاهای شهری خاص موجود در محدوده236

2-1-6-5- تشخیص حوزه های دریافت مناظر در داخل خیابان و موانع بصری آن. 237

2-1-6-6- بررسی آلودگی های بصری در زمینه. 240

فهرست نقشه

نقشه 1-1، کاربری پیشنهادی طرح جامع خازنی.. 20

نقشه 1-2، شبکه ارتباطی پیشنهادی.. 22

نقشه 3-1، کاربری پیشنهادی طرح جامع مهرازان.. 34

نقشه 4-1، کاربری پیشنهادی طرح جامع مهرازان.. 36

نقشه 5-1، کاربری پیشنهادی طرح فرنهاد. 42

نقشه 6-1، شبکه ارتباطی موجود. 44

نقشه 7-1، شبکه ارتباطی پیشنهادی.. 45

نقشه8-1 ، شبکه ارتباطی پیشنهادی(پتانسیل دوچرخه). 46

نقشه 9-1 ، کاربری پیشنهادی.. 48

نقشه 10-1، معابر پیشنهادی.. 50

نقشه 11-1، کاربری پیشنهادی.. 52

نقشه 12-1 ، کاربری پیشنهادی.. 58

نقشه 13-1، کاربری پیشنهادی.. 69

نقشه 14-1 ، محدوده های ویژه نورپردازی.. 73

نقشه 15-1، تعیین راسته ها و نواحی برای طراحی توامان روشنایی و نورپردازی.. 75

نقشه1-2، نحوه استفاده از اراضی حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 158

نقشه 2-2، کاربری طبقه همکف حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 160

نقشه 3-2، کاربری طبقه اول حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 162

نقشه4-2 ، کاربری طبقه دوم حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 164

نقشه 5-2 ، کاربری طبقه سوم و بیشتر حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 165

نقشه6-2، کانون های فعالیتی حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 167

نقشه7-2، کانون های فعالیتی حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 168

نقشه 8 -2، مالکیت زمین حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 178

نقشه9 -2، مالکیت زمین حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 185

نقشه10-2، کیفیت ابنیه حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 187

نقشه11-2، دانه بندی قطعات حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 189

نقشه12-2، تعداد طبقات در حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 192

نقشه13-2، نوع مصالح نما حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 194

نقشه14-2، مورفولوژی بافت حد فاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 223

نقشه13-2 ، اغتشاشات ادراکی حدفاصل حرم – میدان طبرسی.. 236

نقشه 15-2، مناظر ویژه در محور طبرسی.. 239

نقشه 16-2، مناظر ویژه در محور طبرسی.. 240

نقشه 17-2، مناظر ویژه در محور طبرسی.. 241

نقشه 18-2، مناظر ویژه در محور طبرسی.. 242

نقشه 19-2، موقعیت محل ورودی ها به محور طبرسی.. 245

نقشه19-2، حوزه های دریافت و موانع بصری در محور طبرسی.. 250

فهرست جداول

جدول 1-1، خصوصیات نقش نماها. 123

جدول 1-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه. 157

جدول 2-2، سطح و سطوح کاربری طبقه همکف... 159

جدول 3-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در طبقه اول.. 161

جدول 4-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در طبقه دوم. 163

جدول5-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در طبقه سوم و بیشتر. 163

جدول6-2، ترکیب جنسی جمعیت در محدوده مورد مطالعه. 170

جدول7-2، ترکیب گروه های سنی جمعيت... 170

جدول 8-2، ترکیب سنی جمعیت... 171

جدول 9-2 ، ترکیب سنی جمعیت براساس جنسیت... 171

جدول 10-2، تعداد و بعد خانوار در محدوده مورد مطالعه. 173

جدول11-2، میزان مهاجرت در خیابان طبرسی.. 173

جدول12-2 ، میزان سواد در خیابان طبرسی.. 174

جدول13-2 ، ترکیب سنی شاغل و بیکار در خیابان طبرسی.. 175

جدول14-2، تعداد خانوار ساکن در واحد مسکونی در خیابان طبرسی.. 176

جدول 15-2، مالکیت اراضی در محدوده مورد مطالعه. 177

جدول شماره 16-2، کیفیت ابنیه در خیابان طبرسی.. 184

جدول 17-2، قدمت ابنیه در خیابان طبرسی.. 186

جدول 18-2، دانه بندی قطعات... 188

جدول 19-2، تعداد طبقات در خیابان طبرسی.. 190

جدول 20-2، نوع مصالح نما در خیابان طبرسی.. 193

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1، عناصر تشکیل دهنده منظر فضای شهری . 119

نمودار 2-1، انواع ارتباط.. 143

نمودار 1-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه. 157

نمودار 2-2، کاربری طبقه همکف... 159

نمودار 3-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در طبقه اول.. 161

نمودار 4-2، ترکیب جنسی جمعیت در خیابان طبرسی.. 170

نمودار 5-2، ساختار سنی جمعيت... 171

نمودار 6-2، هرم سنی جمعیت در خیابان طبرسی.. 172

نمودار7-2 میزان مهاجرت در خیابان طبرسی.. 174

نمودار8-2، ترکیب سنی جمعیت شاغل در خیابان طبرسی.. 175

نمودار9-2، ترکیب سنی افراد بیکار در خیابان طبرسی.. 176

نمودار10-2، وضعیت خانوار در واحد مسکونی در خیابان طبرسی.. 177

نمودار 12-2، نوع مالکیت قطعات حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 179

نمودار 13-2، مدت زمان فعالیت کسبه در محور طبرسی.. 180

نمودار 14-2، سنجش میزان زیبایی در محور طبرسی.. 180

نمودار15-2، میزان هماهنگی نمای ساختمان با هویت مذهبی در محور طبرسی.. 181

نمودار 16-2، انگیزه نصب الحاقات در محور طبرسی.. 181

نمودار 17-2، حس تعلق به خیابان طبرسی.. 182

نمودار 18-2، کیفیت ابنیه در خیابان طبرسی.. 184

نمودار 19-2، قدمت ابنیه در خیابان طبرسی.. 186

نمودار 20-2، دانه بندی قطعات... 188

نمودار21-2، تعداد طبقات در خیابان طبرسی.. 190

نمودار22-2، نوع مصالح نما در خیابان طبرسی.. 193

 

فهرست تصاویر

تصویر 1 ، موقعیت حوزه مرکزی در شهر مشهد.. 39

تصویر 2 ، الگــــوی رفت و آمد در محــــدوده طـــرح.. 53

تصویر 3 ، الگــــوی رفت و آمد در محــــدوده طـــرح.. 59

تصویر4-1، مفهوم تعادل.. 133

تصویر5-1، تناسب... 137

تصویر 6-1، ریتم.. 139

تصویر7-1 ، ریتم.. 140

شکل 8-1، تقارن.. 142

تصویر9-1، نقش انگیزی.. 145

تصویر10-1، شدت... 147

تصویر 11-1، تنش.... 148

تصویر12-1، تضاد. 149

تصویر13-1، تقایل.. 151

تصویر14-1، تجانس.... 152

تصویر15-1، تاکید.. 153

تصویر16-1، تمرکز. 155

تصویر1-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 196

تصویر2-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 197

تصویر3-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 199

تصویر4-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 199

تصویر5-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 200

تصویر6-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 201

تصویر7-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 202

تصویر8-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 203

تصویر9-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 204

تصویر10-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 205

تصویر11-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 206

تصویر12-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 207

تصویر13-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 208

تصویر14-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 209

تصویر15-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 210

تصویر16-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 211

تصویر17-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 213

تصویر18-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 214

تصویر19-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 215

تصویر20-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 216

تصویر21-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی- حدفاصل حرم مطهر تا امزاده محمد(ص). 217

تصویر22-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی- حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 218

تصویر23-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی- حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 219

تصویر24-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی- حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 220

تصویر25-2، تزئینات در جبهه جنوبی محور طبرسی.. 221

تصویر26-2، تزئینات در جبهه شمالی محور طبرسی.. 221

تصویر27-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 227

تصویر28-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 227

تصویر29-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 227

تصویر30-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 228

تصویر31-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 229

تصویر31-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 229

تصویر32-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حد فاصل میدان تا ساختمان پزشکان.. 230

تصویر33-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی 16. 230

تصویر34-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 233

تصویر35-2، جبهه جنوبی حدفاصل مهمانپذیر سعید تا میدان طبرسی.. 234

تصویر36-2، جبهه جنوبی حد فاصل مجتمع شرق زیست تا مهمانپذیر امین.. 234

تصویر37-2، جبهه شمالی حد فاصل بانک میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 235

تصویر38-2، جبهه شمالی حدفاصل ساختمان پزَشکان تا طبرسی 16. 235

تصویر39s-2، تاکید محور طبرسی بر حرم امام رضا(ع) به دلیل جهت و موقعیت خود. 246


مبلغ قابل پرداخت 30,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۵ اسفند ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1515

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "دانلود,رایگان،مقالاتISI،نمونه سوالات استخدامی،" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما